Oglebay Hall (2440x1644)

Oglebay at Night
Added:

November 30th, 2012

Alternate sizes: